Regulamin serwisu do składania zamówień online https://pierogarnia.uk/

    § 1. Definicje 

 

 1. Strony – podmioty uczestniczące w procesie realizacji zamówienia, składające się ze Sprzedawcy oraz Klienta. 
 2. Administratorem danych osobowych jest: 

Polish Bistro LTD

Company Number 11966845

11 Winslow Road, Peterborough PE3 9RE England

 1. Sprzedawca – podmiot będący administratorem witryny internetowej 
 2. Klient – Osoba fizyczna (konsument), dokonująca zakupu poprzez złożenie zamówienia w Serwisie od Sprzedawcy, według Oferty dostarczonej przez Sprzedawcę. 
 3. Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://pierogarnia.uk/
 4. Potrawy – produkty i artykuły gastronomiczne, które w swojej Ofercie prezentuje Sprzedawca . 
 5. Oferta – lista produktów które Sprzedawca jest w stanie dostarczyć Klientowi i prezentuje je w Witrynie https://pierogarnia.uk/
 6. Zamówienie – czynność prawna wykonywana przez Klienta, który wyraża jednoznaczną zgodę na zakup wybranych produktów i usług zgodnie z prezentowanym cennikiem. 
 7. Płatność – czynność polegająca na wyborze konkretnej formy zapłaty (PayPal/karty płatnicze, płatność przy odbiorze w celu dokonania opłaty za złożone Zamówienie. 
 8. Przetwarzanie danych – czynność polegająca na przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do skutecznego procesu realizacji Zamówienia, podmiot odpowiedzialny: 

Polish Bistro LTD

Company Number 11966845

11 Winslow Road, Peterborough PE3 9RE England

§ 2. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy dokument jest Regulaminem i dotyczy on wszystkich Stron zobowiązując ich do przestrzegania jego postanowień. 
 2. Złożenie zamówienia poprzez potwierdzenie przyciskiem 'Kupuję i płacę”’ jest momentem zawarcia umowy zakupu pomiędzy Sprzedawca a Klientem według parametrów podanych przez Klienta podczas składania zamówienia. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia. 
 3. Klient deklaruje że podane przez niego dane niezbędne do realizacji zamówienia są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie Klient deklaruje że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie do prawidłowego i faktycznego składania Zamówień a nie będzie podejmował działań, mogących narazić Sprzedawcę na straty. § 3. Zasady przyjmowania i realizacji zamówień 
 1. Klient dokonuje zakupu Potraw z Oferty Sprzedawcy poprzez wybranie odpowiednich pozycji w menu. 
 2. Podstawowe pozycje z menu mogą zostać uzupełnione dodatkami, wszystkie oznaczone są ceną a w Podsumowaniu widnieje kompletna kwota zamówienia. 
 3. Klient deklaruje sposób realizacji – Zamówienie z dostawą bądź z odbiorem na miejscu oraz preferowany sposób zapłaty, Klient może też przekazać dodatkowe uwagi do realizacji Zamówienia. 
 4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia odbywa się poprzez zaznaczenie akceptacji 'Kupuję i płacę”’/ “ Kontynuuj do PayPal”.
 5. W przypadku wybrania formy płatności online, Klient zostanie przeniesiony na stronę dokonania płatności online. 
 6. Każdorazowo, Sprzedawca może Zamówienie zaakceptować lub odrzucić, w przypadku odrzucenia, Klient otrzyma stosowną informację a płatność dokonana online zostanie zwrócona na konto Klienta.  §. 4. Parametry zamówienia 
 1. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia z dostawą pod wskazany adres tylko jeśli adres dotyczy miasta Peterborough. 

2.Opłata dodatkowa za opcję Dostawa pod wskazany adres jest określona w podsumowaniu zamówienia.

    § 5. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę, Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Sprzedawca nie rozpoczął realizacji Zamówienia. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy poprzez kontakt telefoniczny, przedstawiając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy. 
 3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne a Klientowi przysługuje zwrot środków, do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, czas ten uważa się za maksymalnie 5 minut od momentu skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Poinformowanie Sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy. 
 5. Jeśli Zamówienie zostało opłacone przez Klienta kanałem online, środki zostaną zwrócone Klientowi maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych, tym samym kanałem z którego została dokonana pierwotna płatność. 

 

 • § 6. Reklamacje 
 1. W sytuacji stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Klient poinformuje Sprzedawcę o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu jej wpłynięcia do Sprzedawcy a odpowiedź zostanie dostarczona Klientowi drogą elektroniczną. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń. 
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, Sprzedawca może wystąpić o uzupełnienie informacji a czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację. 
 5. Reklamacje drogą elektroniczną należy przesyłać na adres: polishbistroltd@gmail.com 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 3. Operator systemu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji.